ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/256

จำนวนผู้เข้าชม 381 คน
วันที่ : 25 กันยายน 2566
Card image cap

อธิบดีน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ติดตามการศึกษารูปแบบจัดการน้ำบาดาลในชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 140 คน
วันที่ : 22 กันยายน 2566
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566

จำนวนผู้เข้าชม 968 คน
วันที่ : 14 กันยายน 2566
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

จำนวนผู้เข้าชม 933 คน
วันที่ : 13 กันยายน 2566
Card image cap

อธิบดีน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 3 พื้นที่ จ.พัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม 208 คน
วันที่ : 08 กันยายน 2566
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) จัดอบรมเสริมความรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร พร้อมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าชม 142 คน
วันที่ : 04 กันยายน 2566
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

จำนวนผู้เข้าชม 1,748 คน
วันที่ : 29 สิงหาคม 2566
Card image cap

สทบ.6 ตรัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลบนเกาะยาวน้อย​ อ.เกาะยาว จ.พังงา

จำนวนผู้เข้าชม 94 คน
วันที่ : 15 สิงหาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2566

จำนวนผู้เข้าชม 3,189 คน
วันที่ : 10 สิงหาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

จำนวนผู้เข้าชม 2,772 คน
วันที่ : 09 สิงหาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2566

จำนวนผู้เข้าชม 3,185 คน
วันที่ : 17 กรกฏาคม 2566
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ทบทวนแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้าชม 3,843 คน
วันที่ : 10 กรกฏาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

จำนวนผู้เข้าชม 206 คน
วันที่ : 11 กรกฏาคม 2566
Card image cap

สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี) ติดตามการใช้งานระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสระเติมน้ำ 3 พื้นที่ จ.กาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 3,142 คน
วันที่ : 07 กรกฏาคม 2566
Card image cap

สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลุยเจาะสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูน เก็บแท่งตัวอย่างแบบแกน (Coring) จ.ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 87 คน
วันที่ : 07 กรกฏาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

จำนวนผู้เข้าชม 111 คน
วันที่ : 06 กรกฏาคม 2566
หน้า|
1 2 3 4 5 . . .23 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม