คลังความรู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล

รูปภาพ

เอกสารประกอบ-การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน" (การเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาล)

จำนวนผู้เข้าชม 115 คน
วันที่ : 03 มิถุนายน 2563
รูปภาพ

108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้!!!

จำนวนผู้เข้าชม 328 คน
วันที่ : 03 มิถุนายน 2563
รูปภาพ

การใช้น้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 345 คน
วันที่ : 05 มิถุนายน 2563
รูปภาพ

การเจาะน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 329 คน
วันที่ : 03 มิถุนายน 2563
รูปภาพ

การสำรวจน้ำบาดาล (Groundwater Exploration)

จำนวนผู้เข้าชม 5116 คน
วันที่ : 05 มิถุนายน 2563
รูปภาพ

ต้นกำเนิดน้ำบาดาล ที่มีน้ำให้เราใช้อยู่ทุกวัน

จำนวนผู้เข้าชม 614 คน
วันที่ : 04 มิถุนายน 2563

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม