ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

----------------

9 คน
21 มิถุนายน 2567
Card image cap

ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย กรณี พื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา

117 คน
20 มิถุนายน 2567
Card image cap

ทส.มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หารือการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพและการบริหารน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (ระยะที่ 2]

98 คน
12 มิถุนายน 2567
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาดูงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

122 คน
06 มิถุนายน 2567
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567

957 คน
11 มิถุนายน 2567
Card image cap

“นายกรัฐมนตรี”ตรวจติดตามโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

105 คน
08 มิถุนายน 2567
Card image cap

ทส. มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงน้ำบาดาลกร่อยเค็ม พื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

221 คน
01 มิถุนายน 2567
Card image cap

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

570 คน
31 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2567

1,413 คน
30 พฤษภาคม 2567
Card image cap

สทบ.เขต 6 (ตรัง) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าและเส้นทางลำน้ำในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

226 คน
30 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ จัดงานประชุมวิชาการยกระดับองค์ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

211 คน
24 พฤษภาคม 2567
Card image cap

“พัชรวาท” ให้เร่งฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบกรณีทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย

160 คน
21 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567

366 คน
14 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 – 2570

729 คน
09 พฤษภาคม 2567
Card image cap

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่หาน้ำยาก เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

404 คน
06 พฤษภาคม 2567
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2567

282 คน
02 พฤษภาคม 2567