ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

กพน. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 71 คน
วันที่ : 24 มกราคม  2563
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 2/2563

จำนวนผู้เข้าชม 55 คน
วันที่ : 23 มกราคม  2563
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563

จำนวนผู้เข้าชม 178 คน
วันที่ : 08 มกราคม  2563
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 1/2563

จำนวนผู้เข้าชม 128 คน
วันที่ : 08 มกราคม  2563
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 13/2562

จำนวนผู้เข้าชม 80 คน
วันที่ : 25 ธันวาคม 2562
Card image cap

กพน. เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference)

จำนวนผู้เข้าชม 157 คน
วันที่ : 20 ธันวาคม 2562
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2562

จำนวนผู้เข้าชม 284 คน
วันที่ : 03 ธันวาคม 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2562

จำนวนผู้เข้าชม 283 คน
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมรับฟังการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 213 คน
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2562

จำนวนผู้เข้าชม 368 คน
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานเบื้องต้น โครงการเติมน้ำใด้ดินระดับตื้นในขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ

จำนวนผู้เข้าชม 77 คน
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2562

จำนวนผู้เข้าชม 334 คน
วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2562

จำนวนผู้เข้าชม 301 คน
วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2562

จำนวนผู้เข้าชม 154 คน
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562
Card image cap

การประชุมหารือ เพื่อทบทวนโครงการของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าชม 134 คน
วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
Card image cap

การประชุมรับฟังการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก

จำนวนผู้เข้าชม 166 คน
วันที่ : 07 ตุลาคม 2562
หน้า|
1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม