ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

การประชุมหารือ เพื่อทบทวนโครงการของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าชม 60 คน
วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
Card image cap

การประชุมรับฟังการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก

จำนวนผู้เข้าชม 77 คน
วันที่ : 07 ตุลาคม 2562
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย ครั้งที่ 3/2561

จำนวนผู้เข้าชม 30 คน
วันที่ : 27 กันยายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2562

จำนวนผู้เข้าชม 129 คน
วันที่ : 24 กันยายน 2562
Card image cap

กพน. เข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 2562 “ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ พัฒนาประเทศ”

จำนวนผู้เข้าชม 106 คน
วันที่ : 23 กันยายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2562

จำนวนผู้เข้าชม 85 คน
วันที่ : 19 กันยายน 2562
Card image cap

กพน. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 129 คน
วันที่ : 16 กันยายน 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2562

จำนวนผู้เข้าชม 58 คน
วันที่ : 06 กันยายน 2562
Card image cap

กพน. จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร เรื่อง ทบทวนการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสู่ยุคดิจิทัล

จำนวนผู้เข้าชม 304 คน
วันที่ : 04 กันยายน 2562
Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังเยาวชนรักษ์น้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ในงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม 188 คน
วันที่ : 30 สิงหาคม 2562
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2562

จำนวนผู้เข้าชม 113 คน
วันที่ : 26 สิงหาคม 2562
Card image cap

การประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคเกษตรกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 83 คน
วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2562

จำนวนผู้เข้าชม 161 คน
วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
Card image cap

กพน. จัดการฝึกอบรมการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยไปสู่การปฏิบัติ เรื่อง "การเติมน้ำใต้ดิน"

จำนวนผู้เข้าชม 225 คน
วันที่ : 21 สิงหาคม 2562
Card image cap

การประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก

จำนวนผู้เข้าชม 547 คน
วันที่ : 13 สิงหาคม 2562
Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม 100 คน
วันที่ : 09 สิงหาคม 2562
หน้า|
1 2 3 4 5 6 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม