กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

บุคลากร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร กพน.

โดยได้แบ่งระบบบริหารงานภายใน คือ

(1) งานธุรการ

(2) ฝ่ายนโยบายและแผน

(3) ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้

(4) ฝ่ายติดตามและประเมินผล

(5) ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

 

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวใบพร  ปาวรีย์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  02 666 7181

 

งานธุรการ

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์  หัวหน้างานธุรการ  kanjana.s@dgr.mail.go.th  02 666 7182
2  นางสาวศิริพร  ศรีวริทธิยางกูร  นักจัดการงานทั่วไป  siriporn.s@dgr.mail.go.th  02 666 0000 ต่อ 7528
3  นางสาวศิริกานดา  โนรีวงค์  นักจัดการงานทั่วไป  Sirikarnda.n@dgr.mail.go.th  02 666 7188
4 นางสาวณัฐสุภา  ขำทวีพรหม นักจัดการงานทั่วไป  natsupa.k@dgr.mail.go.th 02 666  0000 ต่อ 7528
5 นางสาวฐาณัชชา  ศรีรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป  thanutchar.s@dgr.mail.go.th 02 666 7188
6  นายรัตตกุล  สำราญจิต  นักวิชาการพัสดุ  rattakun.s@dgr.mail.go.th  02 666 7188
7  นางสาวมัทนา  สดนวล  เจ้าพนักงานพัสดุ  mattana.s@dgr.mail.go.th  02 666 0000 ต่อ 7528
8  นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม  นักทรัพยากรบุคคล  Kanitatomtam@gmail.com  02 666 7000 ต่อ 7408
9  นางทิชากร  แก้วสีหมอก  นักทรัพยากรบุคคล  tichakorn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7000 ต่อ 7408
10  นางสาวรัชฎาภรณ์  ประสงค์พันธ์  นักทรัพยากรบุคคล  ratchadaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7000 ต่อ 7408
11  นางสาวลักขนาถ ปลื้มจิตต์  เจ้าพนักงานธุรการ  lukkhanat.p@dgr.mail.go.th  02 666 7183
12  นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์กระจ่าง  เจ้าพนักงานธุรการ  supaluk.j@dgr.mail.go.th  02 666 7183
13  นายมานพ จำนงค์  พนักงานขับรถยนต์  -  02 666 7183

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางทัศนา  บุ้งทอง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  tassana.b@dgr.mail.go.th  02 666 7185
2  นางสาวพิชญา  สายัณห์  นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ  pitchaya.s@dgr.mail.go.th  02 666 0000 ต่อ 7514
3  นางสาวรัชวรา นิลแสง  นักวิชาการทรัพยากรธรณี  watchara.n@dgr.mail.go.th  02 666 7186
4  นางสาวศตพร  ฤกษ์พิชัย  นักวิชาการทรัพยากรธรณี  sataporn.l@dgr.mail.go.th  02 666 7195
5  นางสาวนารีรัตน์ จันทรางกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  nareerat.c@dgr.mail.go.th  02 666 7195
6  นางสาวอุมาพร เพียรกสิกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  umaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7195
7  นางสาวเขมจิรา เหลี่ยมดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  keamjira.l@dgr.mail.go.th  02 666 7195
8  นางสาวยุพาวรรณ รักศิลป์  นิติกร  yuphawan.r@dgr.mail.go.th  02 666 7193
9  นายธีรเดช พรหมวาศ  นิติกร  thiradet.p@dgr.mail.go.th  02 666 7193

 

ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางทัศนา  บุ้งทอง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้  tassana.b@dgr.mail.go.th  02 666 7185
2  นายนิติธร สุระสาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  nilubol.s@dgr.mail.go.th  02 666 7189
3  นายนนทพัทธ์ อุตพุต  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  nontaputt.u@dgr.mail.go.th  02 666 7189
4  นางสาวถิรดา โซติรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  thunnaree.c@dgr.mail.go.th  02 666 7194
5  นายภาคภูมิ ชุณหกิจ   นักวิชาการทรัพยากรธรณี   pakpoom1049@gmail.com  02 666 7000 ต่อ 7492
6  นางสาวนติพร ตฤณพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  nimnatipohn@gmail.com  02 666 7000 ต่อ 7429
7  นางสาวนงลักษณ์ วงษ์จันทร์นา เจ้าพนักงานธุรการ nongluk.w@dgr.mail.go.th  02 666 7000 ต่อ 7419

 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวมาลี เพ็ญเขตรวิทย์  หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล  malee@dgr.mail.go.th  02 666 7184
2  นางสาวกรกัญญา  ศรีพุทา  นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ  konkanya.s@dgr.mail.go.th  02 666 7192
3  นางสาววันเพ็ญ บุตรโคตร  นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล  wunpen.b@dgr.mail.go.th  02 666 7185
4  นางสาวพัชราพรรณ  ทัศดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  patcharaphan.t@dgr.mail.go.th  02 666 7186
5  นางสาวญานภร กิจจาทรรัศมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  pathnaree.k@dgr.mail.go.th  02 666 7196
6  นางสาวสายรุ้ง  ทรัพย์โภค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sairung.s@dgr.mail.go.th  02 666 7196
7  นางสาวรัตนาภรณ์ ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  rattanaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7186
8  นางสาวณัฐชกานต์  แก้วเปี้ย  นักวิชาการสถิติ  nutchakan.k@dgr.mail.go.th  02 666 7196
9  นางสาวนฤชล คำตรง  นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล  naruechon.k@dgr.mail.go.th  02 666 7186
10  นางสาวภัทรา  ตั้งอรุณสันติ  นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล  pattra.t@dgr.mail.go.th  02 666 7000 ต่อ 8020

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวมาลี เพ็ญเขตรวิทย์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  malee@dgr.mail.go.th  02 666 7184
2  นายภาณุพันธ์ ธีรปัญญาภรณ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  phanuphan.t@dgr.mail.go.th  02 666 7197
3  นางสาวกัณหา ศิริทรัพย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ganha.s@dgr.mail.go.th  02 666 7199
4  นางสาวศศรัช หมวดหรี่  นักวิชาการเงินและบัญชี  benjamad.m@dgr.mail.go.th  02 666 7198
5  นางสาวศุภนิอร ทรัพย์พงศธร  นักวิชาการเงินและบัญชี  supanioon.s@dgr.mail.go.th  02 666 7198
6  นางสาวอรวรรณ โปร่งจิตร  นักวิชาการสถิติ  orawan.p@dgr.mail.go.th  02 666 7197
7  นางสาวปาลิตา ขุนไพร นักวิชาการเงินและบัญชี  palita.k@dgr.mail.go.th  02 666 7000 ต่อ 7407


*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18/10/2566