กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หรือ "กพน." มีวัตถุประสงค์ “เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม” ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546