ติดต่อเรา

  • งานธุรการ (Administration Section ) โทร 0-2666-7183
  • ฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Section) โทร 0-2666-7184
  • ฝ่ายนโยบายและแผน (Policy and Planning Section) โทร 0-2666-7195
  • ฝ่ายติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Section) โทร 0-2666-7186
  • ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้ (Academic and Knowledge Management Section) โทร 0-2666-7189
  • แฟกซ์ (Fax) โทร 0-2666-7190
  • E-mail gwfund@dgr.mail.go.th


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ