กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

               กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชื่อย่อ “กพน.” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้สนับสนุนทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา เกี่ยวกับงานวิชาการและการอนุรักษ์น้ำบาดาลภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ    

วัตถุประสงค์

               เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

              สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นฐานการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล

2. เพิ่มบทบาทและเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้ำบาดาล

3. เพิ่มขีดความสามารถหน่วยสนับสนุนในการจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

          การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จะต้องอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๗ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล