โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 208 รายการ
ปี ชื่อโครงการ สถานะโครงการ จำนวนผู้เข้าชม ดูออนไลน์
2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการแล้ว
331
2552 โครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ (2552) ดำเนินการแล้ว
257
2553 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtation) ในระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว
238
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการแล้ว
117
2560 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง ดำเนินการแล้ว
113
2561 โครงการศึกษาทดลองเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล 12 เขต (Final Report) ดำเนินการแล้ว
113
2563 โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ
107
2562 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ดำเนินการแล้ว
92
2551 โครงการศึกษาทดลองการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและพิจิตร ดำเนินการแล้ว
90
2552 โครงการศึกษาการปนเปื้อนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน (2552) ดำเนินการแล้ว
81
2563 โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
76
2561 โครงการพิทักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอนุรักษ์และยั่งยืน ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว
71
2553 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ดำเนินการแล้ว
69
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการแล้ว
61
2563 โครงการสำรวจพื้นที่ศักยภาพการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ดำเนินการแล้ว
61

หน้า|
1 2 3 4 5 . . .14 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ