โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 109 รายการ
ปี ชื่อโครงการ สถานะโครงการ ดาวน์โหลดแล้ว ดาวน์โหลด
2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการแล้ว
75
2562 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล วนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ดำเนินการแล้ว
80
2562 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ดำเนินการแล้ว
38
2561 โครงการพิทักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอนุรักษ์และยั่งยืน ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว
49
2561 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23 ดำเนินการแล้ว
31
2561 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21 ดำเนินการแล้ว
17
2561 โครงการประชุม 13th International Association of Engineering Geology and the Environment Congress (13th IAEG) และหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลร่วมกับ USGS ดำเนินการแล้ว
30
2561 โครงการประชุมสมาคมนักอุทกธรณีวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 45 (45th IAH International Congress 2018) ดำเนินการแล้ว
18
2561 โครงการศึกษาทดลองเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล 12 เขต (Final Report) ดำเนินการแล้ว
51
2561 โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล) ดำเนินการแล้ว
11
2561 โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ดำเนินการแล้ว
25
2561 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ ดำเนินการแล้ว
8
2561 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการแล้ว
13
2561 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ดำเนินการแล้ว
6
2561 โครงการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ดำเนินการแล้ว
14

หน้า|
1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม