โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 146 รายการ
ปี ชื่อโครงการ สถานะโครงการ ดาวน์โหลดแล้ว ดาวน์โหลด
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการแล้ว
92
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการแล้ว
33
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการแล้ว
24
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการแล้ว
48
2563 โครงการอบรมแนวทาางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ดำเนินการแล้ว
12
2563 โครงการการประชุมสัมมนา-เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ดำเนินการแล้ว
17
2563 โครงการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference) ดำเนินการแล้ว
18
2563 โครงการสำรวจพื้นที่ศักยภาพการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ดำเนินการแล้ว
35
2563 โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหจังหวัดลพบุรี ดำเนินการแล้ว
14
2563 โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ดำเนินการแล้ว
14
2563 โครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ดำเนินการแล้ว
17
2563 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแล้ว
21
2563 โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
32
2563 โครงการศึกษา สำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อยู่ระหว่างดำเนินการ
13
2563 โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก อยู่ระหว่างดำเนินการ
10

หน้า|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม