โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

จำนวน 98 รายการ
ปี ชื่อโครงการ สถานะโครงการ ดาวน์โหลดแล้ว ดาวน์โหลด
2562 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล วนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน อยู่ระหว่างดำเนินการ
39
2562 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ดำเนินการแล้ว
13
2561 โครงการพิทักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอนุรักษ์และยั่งยืน ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว
32
2561 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ
20
2561 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการ
10
2561 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
2561 โครงการประชุม 13th International Association of Engineering Geology and the Environment Congress (13th IAEG) และหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลร่วมกับ USGS ดำเนินการแล้ว
14
2561 โครงการประชุมสมาคมนักอุทกธรณีวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 45 (45th IAH International Congress 2018) ดำเนินการแล้ว
11
2561 โครงการศึกษาทดลองเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล 12 เขต (Final Report) ดำเนินการแล้ว
31
2561 โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล) ดำเนินการแล้ว
4
2561 โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ดำเนินการแล้ว
9
2561 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
2561 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
2561 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
2561 โครงการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ดำเนินการแล้ว
3

หน้า|
1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม