กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

บุคลากร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร กพน. โดยได้แบ่งระบบบริหารงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย คือ
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(2) ฝ่ายนโยบายและแผน
(3) ฝ่ายติดตามและประเมินผล
(4) ฝ่ายการเงินและบัญชี
(5) ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้

บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวใบพร  ปาวรีย์  ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  02 666 7181

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  Kanjana.s@dgr.mail.go.th  02 666 7182
2  นายภาณุพันธ์  ธีรปัญญาภรณ์  นักจัดการงานทั่วไป  Phanuphan.t@dgr.mail.go.th  02 666 7188
3  นางสาวศิริกานดา  โนรีวงค์  นักจัดการงานทั่วไป  Sirikarnda.n@dgr.mail.go.th  02 666 7188
4  นายรัตตกุล  สำราญจิต  นักวิชาการพัสดุ  Rattakun.s@dgr.mail.go.th  02 666 7188
5  นางสาวมัทนา  สดนวล  เจ้าพนักงานพัสดุ  Mattana.s@dgr.mail.go.th  02 666 7188
6  นางสาวปาลิตา ขุนไพร  เจ้าพนักงานพัสดุ  Palita.k@dgr.mail.go.th  02 666 7188
7  นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม  นักทรัพยากรบุคคล  Kanitatomtam@gmail.com  02 666 7408
8  นางทิชากร  แก้วสีหมอก  นักทรัพยากรบุคคล  Tichakorn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7408
9  นางสาวรัชฎาภรณ์  ประสงค์พันธ์  นักทรัพยากรบุคคล  Ratchadaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7408
10  นางสาวสุกัญญา นะภิใจ  เจ้าพนักงานธุรการ  Sukanya.n@dgr.mail.go.th  02 666 7183
11  นางสาวลักขนาถ ปลื้มจิตต์  เจ้าพนักงานธุรการ  -  02 666 7183
12  นางสาวนงลักษณ์ วงษ์จันนา  เจ้าพนักงานธุรการ  nongluk.w@dgr.mail.go.th  02 666 7183
13  นายมานพ จำนงค์  พนักงานขับรถยนต์  -  02 666 7183

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นายปกาสิต  ฤกษ์เมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  pakasit.r@dgr.mail.go.th  02 666 7185
2  นางสาวรัชวรา นิลแสง  นักวิชาการทรัพยากรธรณี  watchara.n@dgr.mail.go.th  02 666 7186
3  นางสาวแพรวโพยม แจ่มประเสริฐ  นักวิชาการทรัพยากรธรณี  preawpayom.j@dgr.mail.go.th  02 666 7195
4  นายภาคภูมิ ชุณหกิจ  นักวิชาการทรัพยากรธรณี  pakpoom1049@gmail.com  02 666 7492
5  นางสาวนารีรัตน์ จันทรางกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  nareerat.c@dgr.mail.go.th  02 666 7195
6  นางสาวอุมาพร เพียรกสิกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  umaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7195
7  นางสาวเขมจิรา เหลี่ยมดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  keamjira.l@dgr.mail.go.th  02 666 7195
8  นางสาวนติพร พงษ์นิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  natipohn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7492
9  นางสาวยุพาวรรณ รักศิลป์  นิติกร  yuphawan.r@dgr.mail.go.th  02 666 7193
10  นายธีรเดช พรหมวาศ  นิติกร  thiradet.p@dgr.mail.go.th  02 666 7193

 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นายฤทธิไกร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล  rittikrai.b@dgr.mail.go.th  02 666 7194
1  นางสาววันเพ็ญ บุตรโคตร  นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล  wunpen.b@dgr.mail.go.th  02 666 7185
2  นางสาวธัญญ์นภัส เครือนวพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  Thannaphas.k@dgr.mail.go.th  02 666 7186
3  นางสาวญานภร กิจจาทรรัศมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  pathnaree.k@dgr.mail.go.th  02 666 7196
4  นางสาวรัตติยาภรณ์  ธรรมสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  -  02 666 7196
5  นางสาวรัตนาภรณ์ ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  rattanaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7186
6  นางสาวธิดาพร พลนน  นักวิชาการสถิติ  thidapon.p@dgr.mail.go.th  02 666 7196
7  นางสาวนฤชล คำตรง  นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล  naruechon.k@dgr.mail.go.th  02 666 7186

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวมาลี เพ็ญเขตรวิทย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  malee@dgr.mail.go.th  02 666 7184
2  นางสาวกัณหา ศิริทรัพย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ganha.s@dgr.mail.go.th  02 666 7199
3  นางสาวพิชญา กิจปลื้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี  phitchaya.c@dgr.mail.go.th  02 666 7197
4  นางสาวศศรัช หมวดหรี่  นักวิชาการเงินและบัญชี  benjamad.m@dgr.mail.go.th  02 666 7198
5  นางสาวศุภนิอร ทรัพย์พงศธร  นักวิชาการเงินและบัญชี  supanioon.s@dgr.mail.go.th  02 666 7407
6  นางสาวอรวรรณ โปร่งจิตร  นักวิชาการสถิติ  thanaporn.v@dgr.mail.go.th  02 666 7407

 

ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้  rittikrai.b@dgr.mail.go.th  02 666 7194
2  นายนิติธร สุระสาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  nilubol.s@dgr.mail.go.th  02 666 7189
3  นายเจษฎา อักขระ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  jasada.a@dgr.mail.go.th  02 666 7189
4  นางสาวธัญญ์นรี โซติรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  thunnaree.c@dgr.mail.go.th  02 666 7419
5  นางสาวนภัสภรณ์ อินตะพาณิชย์  นักจัดการงานทั่วไป  napatporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7419

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2564


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม