กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

บุคลากร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร กพน. โดยได้แบ่งระบบบริหารงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย คือ
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(2) ฝ่ายนโยบายและแผน
(3) ฝ่ายติดตามและประเมินผล

(4) ฝ่ายการเงินและบัญชี
(5) ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้

 

บุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวกัญญา  เดือนนวล  ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  02 666 7181

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  kanjana.s@dgr.mail.go.th  02 666 7182
2  นายภาณุพันธ์  ธีรปัญญาภรณ์  นักจัดการงานทั่วไป  phanuphan.t@dgr.mail.go.th  02 666 7188
3  นางสาวศิริกานดา  โนรีวงค์  นักจัดการงานทั่วไป  sirikarnda.n@dgr.mail.go.th  02 666 7188
4  นายรัตตกุล  สำราญจิต  นักวิชาการพัสดุ  rattakun.s@dgr.mail.go.th  02 666 7188
5  นางสาวมัทนา  สดนวล  เจ้าพนักงานพัสดุ  mattana.s@dgr.mail.go.th  02 666 7188
6  นางสาวปาลิตา ขุนไพร  เจ้าพนักงานพัสดุ  palita.k@dgr.mail.go.th  02 666 7188
7  นางสาวนภัสภรณ์  พาเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการ  napatporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7183
8  นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม  นักทรัพยากรบุคคล  kanitatomtam@gmail.com  02 666 7408
9  นางสาวทิชากร  เผ่าผม  นักทรัพยากรบุคคล  tichakorn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7408
10  นางสาวรัชฎาภรณ์  ประสงค์พันธ์  นักทรัพยากรบุคคล  ratchadaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7408

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางอุดมลักษณ์ รัตนอำพล  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  udomlagsana.r@dgr.mail.go.th  02 666 7192
2  นางสาวรัชวรา นิลแสง  นักวิชาการทรัพยากรธรณี  watchara.n@dgr.mail.go.th  02 666 7186
3  นางสาวนารีรัตน์ จันทรางกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  nareerat.c@dgr.mail.go.th  02 666 7195
4  นางสาวอุมาพร เพียรกสิกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  umaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7195
5  นางสาวเขมจิรา เหลี่ยมดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  keamjira.l@dgr.mail.go.th  02 666 7195
6  นางสาวยุพาวรรณ รักศิลป์  นิติกร  yuphawan.r@dgr.mail.go.th  02 666 7193
7  นายธีรเดช พรหมวาศ  นิติกร  thiradet.p@dgr.mail.go.th  02 666 7193

 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวใบพร ปาวรีย์  หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล  baiporn@dgr.mail.go.th  02 666 7185
2  นางสาววันเพ็ญ บุตรโคตร  นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล  wunpen.b@dgr.mail.go.th  02 666 7185
3  นางสาวพัฒน์นรี กิจจาทรรัศมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  pathnaree.k@dgr.mail.go.th  02 666 7196
4  นายนิชาภา เชยะสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  peeraphat.c@dgr.mail.go.th  02 666 7196
5  นายเอกชัย ร่มเย็น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ekachai.r@dgr.mail.go.th  02 666 7186
6  นางสาวรัตนาภรณ์ ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  rattanaporn.p@dgr.mail.go.th  02 666 7186
7  นางสาวนฤชล คำตรง  เจ้าพนักงานธุรการ  naruechon.k@dgr.mail.go.th  02 666 7186

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวมาลี เพ็ญเขตรวิทย์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  malee@dgr.mail.go.th  02 666 7184
2  นางสาวเมธาวี ยศแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  -  02 666 7407
3  นางสาวกัณหา ศิริทรัพย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  ganha.s@dgr.mail.go.th  02 666 7199
4  นางสาวพิชญา เชื้อพระซอง  นักวิชาการเงินและบัญชี  phitchaya.c@dgr.mail.go.th  02 666 7197
5  นางสาวศศรัช หมวดหรี่  นักวิชาการเงินและบัญชี  benjamad.m@dgr.mail.go.th  02 666 7198
6  นางสาววราภรณ์ แบขุนทด  นักวิชาการเงินและบัญชี  waraporn.b@dgr.mail.go.th  02 666 7198
7  นางสาวศุภนิอร ทรัพย์พงศธร  นักวิชาการเงินและบัญชี  supanioon.s@dgr.mail.go.th  02 666 7198
8  นางสาวอรวรรณ โปร่งจิตร  นักวิชาการสถิติ  thanaporn.v@dgr.mail.go.th  02 666 7407

 

ฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้

ที่ รายชื่อ ตำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรศัพท์
1  นางสาวสัณห์สิริ เรืองรัตน์  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้  sunsiri.r@dgr.mail.go.th  02 666 7194
2  นายนิติธร สุระสาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  nilubol.s@dgr.mail.go.th  02 666 7189
3  นายเจษฎา อักขระ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  jasada.a@dgr.mail.go.th  02 666 7189


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม