ที่มารายได้ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวนคำถาม 1 คำถาม

 • กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีรายได้มาจากอะไรบ้าง

  จำนวนผู้อ่าน 11 คน วันที่ 2019-01-14 14:13:55

  แหล่งที่มารายได้ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ

            1. การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลจากผู้ใช้น้ำบาดาล โดยนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 50% และนำส่งเข้าเป็นรายได้งบประมาณแผ่นดินอีก 50%

            2. การจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ในพื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม โดยนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 100%

  ***รายได้ดังกล่าวจะนำมาเป็นทุนในการศึกษา วิจัย และพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ