ลักษณะโครงการที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวนคำถาม 1 คำถาม

 • ลักษณะโครงการที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

  จำนวนผู้อ่าน 11 คน วันที่ 2018-12-13 11:03:40

  ลักษณะโครงการที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

  1. โครงการที่จัดทำจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

  2. หลักการและเหตุผลของโครงการที่จัดทำ ต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังดำเนินโครงการ หรือต่อยอดจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยต้องมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิควิซาการ

  3. เป็นโครงการที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล การสำรวจ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล การควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล การติดตามและประเมินผลศักยภาพของโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

  4. โครงการเพื่อการศึกษาวิจัย จะต้องเป็นโครงการต้นแบบ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ