กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) คืออะไร จำนวนคำถาม 1 คำถาม

  • กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) คืออะไร

    จำนวนผู้อ่าน 60 คน วันที่ 2018-12-13 10:39:58

    การจัดตั้ง กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หรือ "กพน." มีวัตถุประสงค์ “เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม” ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งให้ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา สำรวจ วิจัย ช่วยเหลือ อุดหนุน ทดแทน และวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

    ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้สนับสนุนทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

     


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ