กพน. เข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 2562 “ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ พัฒนาประเทศ”

วันที่ลงข่าว : 23 กันยายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 369 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23 กันยายน 2562

       วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติประธานงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “ขับเคลื่อนนโยบายรัฐพัฒนาประเทศ” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

       งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำมาซึ่ง "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย

                     1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ได้แก่

          - กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                         - กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                         - กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

                         - กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

                         - กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                         - กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

                         - เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม    

                     2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น (ประเภทชมเชย) ได้แก่

                         - เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

                         - เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ    

                     3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ได้แก่

                         - กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                         - กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                         - กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

                     4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ได้แก่

                         - กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                         - กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

                     5. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

          โอกาสนี้ นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และนางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=93

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม