กพน. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ลงข่าว : 16 กันยายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 315 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16 กันยายน 2562

   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลางและกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้บริบทการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชศรีมา

   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล และต่อยอดขยายผลโครงการศึกษาวิจัยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ทั้งนี้การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในบริบทกรอบการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นสาระสำคัญที่จะขับเคลื่อนและประสานเชื่อมโยงในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน จะส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงมุ่งเน้นความสำเร็จของการฝึกอบรมภายใต้ทิศทางนโยบายและแนวทางเพื่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล / การดำเนินงานของโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำบาดาล และการประสานเชื่อมโยงบริบท ในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=91

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม