กพน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2567

วันที่ลงข่าว : 30 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 3401 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุม ดังนี้

1. ขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล

2. ขออนุมัติปรับแผนและรายละเอียดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขอปรับกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้อนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. รายงานผลการประเมินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 8 โครงการ

นอกจากนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2566 (ฉบับสมบูรณ์) รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567) เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบ 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=438

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ