การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

วันที่ลงข่าว : 13 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 21209 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13 กันยายน 2566

     วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยมีนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาและประเมินผลโครงการฯ ต่าง ๆ ดังนี้
     1.โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของพื้นที่ชุมชนเมือง (ระยะที่ 1) 
     2.โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)
 
     นอกจากนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566) และรายงานข้อมูลการนำผลงานวิจัย/ผลการศึกษาที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
 
“รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล” 
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=389

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ