อธิบดีน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 3 พื้นที่ จ.พัทลุง

วันที่ลงข่าว : 08 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 525 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2566
     วันที่ 7-8 กันยายน 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าโครงการใน 3 พื้นที่ ดังนี้
 
     1. โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ณ บ้านหนองธง หมู่ที่ 2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งมีปริมาณน้ำบาดาล จำนวน 93,960 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 41 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 500 ไร่ ผลผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ สละ โกโก้ พริกไทย เป็นต้น 
 
     2. โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในหินตะกอนชุดไทรแอสซิค (Triassic) ประเภทหินเชิร์ต (Chert) และหินดินดาน (Shale) ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) ณ บ้านเกาะนางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 15 โครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1)  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยผลการดำเนินงานโครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ถึง 271,560 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และส่งน้ำผ่านระบบท่อกระจายน้ำระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง และหมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 592 ครัวเรือน หรือ 1,828 คน ได้มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 
     3. โครงการการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ณ บ้านห้วยเผยอ ม.10 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้ชุมชนบ้านห้วยเผยอได้ ไม่น้อยกว่า 52,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษางานวิชาการน้ำบาดาลและต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคใต้
 
ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ยังได้สอบถามประชาชนและผู้นำท้องถิ่นถึงการใช้งานของโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมดูแลโครงการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้การบริหารโครงการเกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน รวมถึงยังได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=388

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ