การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ลงข่าว : 08 มกราคม  2563 | จำนวนผู้อ่าน : 352 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม  2563

           วันที่ 8 มกราคม 2563 กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทนุพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

  1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. โครงการเสริมศักยภาพด้านการดำเนินคดีต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  3. โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (จังหวัดพังงา ขอนแก่น จันทบุรี ลพบุรี ตาก และกาฬสินธุ์)
  4. ขอความเห็นชอบทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. ขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  6. โครงการสำรวจพื้นที่ศักยภาพการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ
  7. โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

           นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562) และรายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=109

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม