การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2562

วันที่ลงข่าว : 03 ธันวาคม 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 428 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 03 ธันวาคม 2562

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และแผนการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทนุพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

  • โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  • โครงการศึกษา สำรวจการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  • โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
  • โครงการการประชุมสัมมนา/เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
  • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2562
  • โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล (จังหวัดนครปฐม และจังหวันนทบุรี)
  • โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ
  • โครงการศึกษารูปแบบศูนย์ศึกษาพัฒนาน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น

   ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=105

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม