ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)

!! ต้องการแจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ กรุณาคลิ๊กที่แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือติดต่อกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล(Groundwater Development Fund) (02)-666-7182 !!!!

ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้


  1. โทรศัพท์ : 0 2666 7183
  2. โทรสาร (Fax) : 0 2666 7190
  3. จดหมาย/หนังสือ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ตู้แสดงความคิดเห็น : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  5. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : dgdf@dgr.mail.go.th
  7. เว็บไซต์ https://gdf.dgr.go.th/e-Petition/
  8. Facebook : https://www.facebook.com/groundwaterfund/
  9. Line ID : @GDF60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม