ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)

!! ต้องการแจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ กรุณาคลิ๊กที่แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือติดต่อกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล(Groundwater Development Fund) (02)-666-7182 !!!!

ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้


 1. โทรศัพท์ : 0 2666 7183
 2. โทรสาร (Fax) : 0 2666 7190
 3. จดหมาย/หนังสือ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ตู้แสดงความคิดเห็น : ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ชั้น 5 อาคาร 2
 5. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน : งานธุรการ ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ชั้น 5 อาคาร 2
 6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : dgdf@dgr.mail.go.th
 7. เว็บไซต์ https://gdf.dgr.go.th/e-Petition/
 8. Facebook : https://www.facebook.com/groundwaterfund/
 9. Line ID : @GDF60
 10. ร้องเรียนผู้บริหารโดยตรง : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 11. หัวหน้าหน่วยงาน : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 12. หน่วยงานภายนอก :
  1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      1.1 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบ e-petition ผ่านทางเว็บไซต์ www.mnre.go.th
  2. สำนักนายกรัฐมนตรี
      2.1 ผ่านทางเว็บไซต์ www.1111.go.th
      2.2 จุดบริการร่วม 1111
      2.3 ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111
      2.4 PSC 1111 (Mobile Application)
      2.5 Call Center 1111
  3. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ