กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)


  

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr. Surin  Worakijthamrong

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

 

ชื่อ - สกุล นายสุรินทร์ วรกิจธำรง
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Surin Worakijthamrong
ตำแหน่งบริหาร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7333
อีเมล surin.w@dgr.mail.go.th
วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 กรกฎาคม 2565
เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 546/2565ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดเอกสารแนบ คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ 546/2561

 


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม