กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายกุศล โซติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

 

ชื่อ - สกุล นายกุศล โซติรัตน์
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Kuson Chotirat
ตำแหน่งบริหาร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7222
อีเมล Kuson.c@dgr.mail.go.th
วันที่ดำรงตำแหน่ง 13 ธันวาคม 2561
เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 885/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
รายละเอียดเอกสารแนบ คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ 88/2561

 


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม