กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) คืออะไร จำนวนคำถาม 1 คำถาม

  • กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) คืออะไร

    จำนวนผู้อ่าน 21 คน วันที่ 2018-12-13 10:39:58

    กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หรือ “กพน.”  ตั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำไปพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสำรวจและประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และแก้ไขคุณภาพน้ำบาดาล ตลอดจนพัฒนาวิชาการ


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม