การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566

วันที่ลงข่าว : 14 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 19669 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14 กันยายน 2566
     สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  
     โดยคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
     1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 
     2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
     3.รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     4.รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการด้านการควบคุม กำกับ ดูแลกิจการน้ำบาดาล
     5.รายงานผลการปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2567
     6.รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
     7.รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
     8.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
     9.ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4
     10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     11.รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 
     ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
     1.ขออนุมัติโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
     2.ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     3.รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565 – 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567
     4.ขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     5.ขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพิ่มเติม คือ โครงการศึกษาสำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำหินตะกอนกึ่งแปร ชุดคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน แก้ไขการขาดแคลนน้ำ พื้นที่ตำบลดอนประดู่ และตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=390

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ