การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

วันที่ลงข่าว : 20 กันยายน 2564 | จำนวนผู้อ่าน : 300 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 กันยายน 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ดังนี้

      1. การปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการ

1.1 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจไทย” ครั้งที่ 3

1.2 โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

1.3 โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

      2. โครงการศึกษาสำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่น้ำเค็ม จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 2)

      3. โครงการศึกษาและประเมินปริมาณการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย (Safe Yield) ในเขตวิกฤติการณ์น้ำบาดาล

นอกจากนี้ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้รายงานผลการตรวจสอบติดตามการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4) รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 10 กันยายน 2564) เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference ไปยังคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=206

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม