การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

วันที่ลงข่าว : 29 สิงหาคม 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 1748 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29 สิงหาคม 2566
     สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้
    1.โครงการศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลโครงการจัดหาน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 ที่มีการใช้น้ำบาดาลเกินสมดุลเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำในด้านอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    2.โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    3.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    นอกจากนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และรายงานผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
 
“รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล” 
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=386

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม