กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater

Development Fund

Vision/Mission

Groundwater Development Fund, abbreviated "PEA", was established under the Groundwater Act, B.E. 2520, as amended by the Groundwater Act (No. 3), B.E. Research, develop and conserve groundwater resources and the environment. In the past, the Fund has provided funding to government agencies and the private sector To promote the mission of education, research and development on academic work and groundwater conservation under various projects that can be used to expand the results of operations to benefit the people and the nation.    

objective

               to fund education, research, development and conservation of groundwater resources and the environment

Vision (Vision)

              Groundwater Development Fund It is a mechanism to support the development and conservation of groundwater resources so that they can maintain their potential as a base for sustainable development of the country and good governance.

Mission ( Mission,)

1. Support and promote education, research, development and conservation of groundwater resources.

2. Increase the role and strengthen the capacity of the agencies involved in the management and use of groundwater resources.

3. Increase the capacity of support units to collect revenue for groundwater development funds.

Spending money on groundwater development funds

          The expenditure of groundwater development funds Must be within the framework prescribed under Section 7 quinque
of the Groundwater Act, B.E. 2520 and amended by the Groundwater Act (No. 3), B.E. bowels which must be approved by the Board of Directors of the Groundwater Development Fund.


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ