อธิบดีน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ติดตามการศึกษารูปแบบจัดการน้ำบาดาลในชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม จ.เชียงใหม่

วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 333 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22 กันยายน 2566

         วันที่ 21 กันยายน 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการศึกษารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลในบริบทของชุมชนเมือง และชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

          ปัจจุบันโครงการดังกล่าว เป็น 1 ในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากพระราชดำริ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พัฒนาและส่งน้ำจากระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ไปยังระบบประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนในตำบลบ้านกลาง ตำบลมะขามหลวง และตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตองรวมถึงประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการแก้ไขปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชน และผู้นำท้องถิ่นจากการใช้งานของโครงการ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่น ในการดูแล รักษาระบบของโครงการ เพื่อให้การบริหารโครงการเกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=391

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม