กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (กพน.) จัดอบรมเสริมความรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร พร้อมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ลงข่าว : 04 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 142 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04 กันยายน 2566
     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานและร่วมบรรยายการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐและการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”  โดยมีนายบำรุง แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กล่าวรายงานการอบรมฯ ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 120 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และโรงแรม ลาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 
     สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการบริหารงานภาครัฐ สู่การทำงานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ
     - การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     - องค์ความรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ
     - กรอบความคิดแห่งความสุข
 
     นอกจากนี้ คณะผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสารักษ์ป่าเขาใหญ่” ด้วยการทำดินโป่งให้สัตว์ป่า และการกำจัดวัชพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อช่วยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพิ่มขึ้น โดยมีนายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายให้ความรู้ และแนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมดังกล่าว

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=387

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม